Pro jaký účel potřebujete posudek vyhotovit

K jakému datu má být znalecký posudek proveden

Připravit podklady pro ocenění

Sjednat datum prohlídky nemovitosti

Vyhotovuji znalecké posudky ve věci "ocenění nemovitostí", a to jak odhady nemovitostí, tak i ocenění nemovitostí podle cenového předpisu (aktuálního, nebo dle předchozích vyhlášek, dle zadání objednatele).

Ocenění nemovitosti vs. Odhad nemovitostí

Ocenění nemovitostí

Ocenění nemovitostí lze provádět mnoha metodami a metodu ocenění nemovitostí znalec volí podle toho, jaká cena má být znaleckým posudkem při ocenění nemovitosti určena. Je řada druhů cen a každá cena se používá pro jiné účely. Pro daňové účely se při ocenění nemovitosti cena neodhaduje, ale zjišťuje se podle cenových předpisů. Proto při oceňování nemovitostí pro daňové účely nelze použít metody určené pro odhad cen nemovitostí. Orgány státní správy (finanční úřady, apod.) akceptují pouze znalecké posudky vypracované soudními znalci, nikoliv odhady nemovitostí vypracované odhadci.

Odhad nemovitostí

Odhad ceny nemovitostí znalec provádí tehdy, když má znaleckým posudkem odhadnout tržní hodnotu nemovitosti (obvyklou cenu). Pro odhad cen nemovitostí se používají zcela jiné metody a znalec není při odhadu vázán cenovým předpisem. Odhad ceny nemovitostí může vyhotovit i odhadce nemovitostí. Odhadce nemovitostí však nemusí být soudní znalec, a proto nemůže vydat znalecký posudek o ceně nemovitostí. Soudní znalec může vyhotovit znalecký posudek o ceně nemovitostí, opatřený kulatým razítkem soudního znalce a ve znaleckém posudku je potom uvedeno, zda jde o "odhad ceny nemovitostí", nebo zda jde o "ocenění nemovitosti" zjištěním ceny podle cenového předpisu.

Termíny pro vypracování znaleckých posudků nebo odhadů tržní ceny nemovitosti

Termíny dodání jsou vždy dohodnuty s objednatelem, u jednoduchých nemovitostí, se pohybují zpravidla do 5 dní. Lze dohodnout i termín kratší. Prohlídky nemovitostí lze dohodnout jak ve všedních dnech, tak i o víkendech.Budete-li požadovat jakékoliv další informace, neobávejte se zavolat nebo poslat Email a my Vám rádi sdělíme další podrobnosti, které Vás zajímají. Na vyžádání vypracujeme konkrétní cenovou nabídku. V případě dlouhodobější spolupráce či požadavku více zakázek nabízíme možnost slev.

Podklady potřebné pro vyhotovení znaleckého posudku

K vyhotovení znaleckého posudku jsou potřebné podklady, kterými musí být dokladována správnost výchozích údajů. Jde především o podklady identifikující nemovitosti, jejich rozsah, parametry a vlastnické vztahy. Pokud některý z podkladů není k dispozici je možné individuální řešení takového problému. Předání podkladů může být provedeno při místním šetření. Podklady můžete také zaslat elektronickou poštou. Samozřejmě není nutné mít vše. Čím více, tím se nám bude lépe pracovat.

Vyhotovení a předání znaleckého posudku

Znalecký posudek je vyhotoven v souladu s uzavřenou dohodou nebo smlouvou. Předání hotového znaleckého posudku a zapůjčených podkladů je obvykle provedeno doporučenou poštou na adresu objednatele. V zásilce je přiložena faktura. Na přání objednatele je možné vyzvednout si znalecký posudek osobně přímo ve znalecké kanceláři, nebo Vám jej přivezeme. Opět dle domluvy.


Další služby:

 • Naše kancelář má oprávnění provádět znalecké posudky v odvětví stavebnictví, specializace stavby obytné a průmyslové. Vzhledem k rozsahu specializace oboru neprovádím všechny typy posudků. Máte-li dotaz, neváhejte mě kontaktovat.
 • Našim klientům nabízíme nově konzultace při zamýšlené koupi nemovitostí, tj. nezávislý odhad ceny nemovitostí vzhledem k jejímu stavu (ohledání vad a poruch).
 • Zajistíme vypracování průkazu energetické náročnosti spolupracující firmou.

Podklady u znaleckého posudku o ceně nemovitostí:

 • výpis z listu vlastnictví z katastrální evidence nemovitostí
 • snímek z pozemkové mapy z katastrální evidence nemovitostí
 • smlouva o nabytí vlastnictví k oceňované nemovitosti
 • kolaudační rozhodnutí, případně stavební povolení
 • projektová dokumentace stavby
 • doposud vyhotovené znalecké posudky
 • informace o případných pronájmech nemovitosti a nájemní smlouvy
 • informace o stáří stavby, nástavbách, přístavbách a rekonstrukcích
 • informace o připojení nemovitosti na inženýrské sítě
 • při ocenění lesního pozemku, údaje z lesního hospodářského plánu
IMG_1658

Kontaktujte mne:

Ing. Josef Podstavek, Ph.D.
JP Survey International, s.r.o. Pobočka: Kollárova 1714/1 C
500 02 Hradec Králové
IČ: 26447967, DIČ: CZ26447967
podstjo@email.cz 777 257 858

© 2011 – 2015 ocenovani-hk.cz